1294 defunct companies
A-Z ▴
1993-2013 Akella 386 խաղեր
1993-2016 Sony Computer Entertainment 216 խաղեր
1995-2016 Sony Computer Entertainment Europe 213 խաղեր
1994-2016 Sony Computer Entertainment America 188 խաղեր
1990-2013 THQ 176 խաղեր
1979-2008 Sierra Entertainment 156 խաղեր
1999-2013 Russobit-M 125 խաղեր
1996-2011 Snowball Studios 119 խաղեր
2004-2018 Telltale Games 105 խաղեր
1990-2009 Eidos Interactive 84 խաղեր
1981-2005 Avalon Interactive 55 խաղեր
1973-2012 Hudson Soft 54 խաղեր
1999-2016 Sony Computer Entertainment Japan Asia 54 խաղեր
1994-2011 Play Publishing 49 խաղեր
The 3DO Company 49 խաղեր
1998-2017 Visceral Games 44 խաղեր
1996-2011 DreamCatcher Interactive 43 խաղեր
Game Factory Interactive 41 խաղեր
Медиа-Сервис 2000 41 խաղեր
1978-2001 SNK Corporation 40 խաղեր
1982 - ... MicroProse Software 38 խաղեր
MacPlay 37 խաղեր
1997 - ... ValuSoft 37 խաղեր
Midway Games 35 խաղեր
... - 2015 Nintendo Entertainment Analysis & Development 34 խաղեր
1989 - ... cdv Software Entertainment 33 խաղեր
1987-2009 Empire Interactive 33 խաղեր
1998-2004 Gathering 32 խաղեր
1985-2003 Westwood Studios 32 խաղեր
Electronic Arts Square 31 խաղեր
1987-2004 Acclaim Entertainment 30 խաղեր
New World Computing 30 խաղեր
Square 30 խաղեր
Westlake Interactive 28 խաղեր
1994-2014 Neversoft Entertainment 27 խաղեր
1979-2001 Strategic Simulations 27 խաղեր
1984-1998 Virgin Interactive Entertainment 27 խաղեր
Vivendi Games 27 խաղեր
1990-2013 Blitz Games Studios 26 խաղեր
2003-2011 Hudson Entertainment 26 խաղեր
2005-2012 Spike 25 խաղեր
1984-2012 SCE Studio Liverpool 24 խաղեր
1984-1996 U.S. Gold 24 խաղեր
1983-2004 Origin Systems 23 խաղեր
1984-2013 Konami Digital Entertainment 22 խաղեր
1986-2009 Midway Home Entertainment 22 խաղեր
1980-2003 Sir-Tech Software 22 խաղեր
GFI Russia 21 խաղեր
1993 - ... GT Interactive Software (Europe) 21 խաղեր
... - 2016 Sony Computer Entertainment Australia 20 խաղեր
1996-2004 Tri Synergy 20 խաղեր
cdv Software Entertainment USA 19 խաղեր
1988-2012 Eurocom Entertainment Software 19 խաղեր
2002-2011 UTV Ignition Entertainment 19 խաղեր
1997-2012 Crave Entertainment 18 խաղեր
1995-2012 EA Bright Light 18 խաղեր
2010-2014 Lace Mamba Global 18 խաղեր
1996-2016 Lionhead Studios 18 խաղեր
2000-2015 2K Australia 17 խաղեր
Acclaim Studios London 17 խաղեր
1996-2003 Black Isle Studios 16 խաղեր
2005-2018 Capcom Game Studio Vancouver 16 խաղեր
Cryo Interactive Entertainment 16 խաղեր
1994-2016 n-Space 16 խաղեր
Philips Interactive Media 16 խաղեր
2K Play 15 խաղեր
Accolade 15 խաղեր
1972-1996 Atari 15 խաղեր
Ensemble Studios 15 խաղեր
Namco Tales Studio 15 խաղեր
2000 - ... Полет дракона 15 խաղեր
SNK Corporation of America 15 խաղեր
1997-2017 2K Czech 14 խաղեր
1995-1997 Auran Games 14 խաղեր
Dynamix 14 խաղեր
Got Game Entertainment 14 խաղեր
Infogrames Sheffield House 14 խաղեր
1997-2017 Irrational Games 14 խաղեր
Revolt Games 14 խաղեր
2003-2014 SimBin Studios 14 խաղեր
1967-2010 Tecmo 14 խաղեր
1994-2013 Terminal Reality 14 խաղեր
Wanadoo Edition 14 խաղեր
Bullfrog Productions 13 խաղեր
Krisalis Software 13 խաղեր
1985-2016 NovaLogic 13 խաղեր
Ritual Entertainment 13 խաղեր
1984-2012 Chunsoft 12 խաղեր
1998-2013 EA Black Box 12 խաղեր
1995-2007 FASA Studio 12 խաղեր
Global Star Software 12 խաղեր
1993-2007 Shiny Entertainment 12 խաղեր
1994-2012 Spellbound Entertainment 12 խաղեր
1991-2009 Ascaron Entertainment 11 խաղեր
2000-2012 Big Huge Games 11 խաղեր
1980-1998 Brøderbund Software 11 խաղեր
... - 2015 Darkside Game Studios 11 խաղեր
1976-2003 Data East Corporation 11 խաղեր
GMX Media 11 խաղեր
1997-2019 Human Head Studios 11 խաղեր
Մուտք