Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

Ստրատեգիա
Tactics
Պատմական դարաշրջան Ժամանակակից
Դիտանկյուն Isometric
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժամանակի ընթացք Turn-based
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Իրական աշխարհ
Մուտք