Game scores

Your Score
 
Rate this game
16 people 74% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Ստրատեգիա
Գլոբալ ստրատեգիա
Դիտանկյուն Isometric
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Ֆենթեզի
Ժամանակի ընթացք Pausable real-time
Turn-based
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք