Game scores

Your Score
 
Rate this game
56 people 78% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Ստրատեգիա
RTS
Դիտանկյուն Top-down
Վիզուալ տեսքը 2D
Ժանր Ֆենթեզի
Ժամանակի ընթացք Իրական ժամանակ
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք