Expansions and additional content for the game

2021 Europa Universalis 4: Origins Լրացում
2021 Europa Universalis 4: Leviathan Լրացում
2020 Europa Universalis 4: Emperor Լրացում
2018 Europa Universalis 4: Golden Century Լրացում
2018 Europa Universalis 4: Dharma Լրացում
2018 Europa Universalis 4: Rule Britannia Լրացուցիչ նյութերի փաթեթ
2017 Europa Universalis 4: Cradle of Civilization Լրացում
2017 Europa Universalis 4: Third Rome Լրացուցիչ նյութերի փաթեթ
2017 Europa Universalis 4: Mandate of Heaven Լրացում
2016 Europa Universalis 4: Rights of Man Լրացում
2016 Europa Universalis 4: Mare Nostrum Լրացուցիչ նյութերի փաթեթ
2015 Europa Universalis 4: The Cossacks Լրացուցիչ նյութերի փաթեթ
2015 Europa Universalis 4: Common Sense Լրացուցիչ նյութերի փաթեթ
2015 Europa Universalis 4: El Dorado Լրացում
2014 Europa Universalis 4: The Art of War Լրացում
2014 Europa Universalis 4: Res Publica Լրացում
2014 Europa Universalis 4: Wealth of Nations Լրացում
2014 Europa Universalis 4: Conquest of Paradise Լրացում

Թողարկման մասին տեղեկություններ

Անվանման տարբերակներ Europa Universalis IV [Ոճականացված անվանում]
Հեղինակ Paradox Development Studio
Հրատարակիչ Paradox Interactive
Թողարկվել է 16 օգոստոսի 2013 13 օգոստոսի 2013 13 օգոստոսի 2013
Կայք Խաղի էջը

Game scores

Your Score
 
Rate this game
93 people 84% Full list
86% 15
Մուտք